Regulamin

Postanowienia ogólne

Agencja reklamowa działająca pod adresem https://www.studiosiedem.com.pl prowadzona jest przez Studio Siedem Żółtowski Grzegorz 30-698 Kraków, ul. Myślenicka 186, NIP 679 255 64 13.
 

Korzystanie ze strony internetowej agencji możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:
● Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,
● Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
● Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
● Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
● Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli,
 


Warunki współpracy
1. Warunki wstępne.

1. Wszystkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są przez STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. Warunki wskazane przez Zamawiającego w jego zamówieniach realizowane będą wyłącznie wówczas, jeżeli zostaną pisemnie zaakceptowane przez STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ

2. Oferty i zamówienia.

1. Oferta zamieszczona na stronie www.studiosiedem.com.pl stanowi zaproszenie do rokowań w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, do którego stosuje się warunki poniższe.
2. Zawarcie umowy następuje przez złożenie pisemnego zamówienia i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ
3. STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji cennika i katalogu na swojej stronie www.
4. Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej jak i emailowej jednakże muszą zawierać: pełną nazwę firmy, numer NIP, dokładny adres, adres dostawy, numer faksu i telefonu, e-mail, imię i nazwisko osoby prowadzącej zlecenie ze strony Zamawiającego.
5. Firmy składające zamówienia po raz pierwszy zobowiązane są do przesłania aktualnych dokumentów uwiarygodniających (NIP, Regon, Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej).
6. W zamówieniu należy podać symbol zamawianego towaru i jego opis.
7. STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u dostawcy.
8. Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy STUDIO SSTUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ , do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.
9. Zaległości w płatnościach Zamawiającego w stosunku do STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ mogą spowodować odmowę przyjmowania kolejnego zamówienia, a nawet do wstrzymania realizacji zamówień będących w trakcie realizacji do momentu uiszczenia zaległych należności.
10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego postanowień zawartych w "REGULAMINIE" chyba, że ustalono inaczej na piśmie.

3. Ceny.

1. Wyrażone w Katalogu (cenniku) ceny towarów nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w należnej wysokości, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Ceny katalogowe nie obejmują kosztów:
- nadruku
- tłoczenia
- grawerowania
- przygotowalni
- pakowania
- przesyłki.
3. Ceny publikowane na stronie internetowej www.studiosiedem.com.pl muszą zostać potwierdzone przez STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w opisach dostarczonych przez dostawców zewnętrznych.

4. Rezygnacja z zamówienia.

1. STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ akceptuje rezygnację Klienta z zamówionego towaru, jeżeli pisemna rezygnacja zostanie doręczona STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem dostawy zamówionego towaru, pod warunkiem zwrotu przez Zamawiającego wszystkich poniesionych przez STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ przy realizacji zamówienia kosztów.
2. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zamówiony towar został wyprodukowany lub zostały zakupione materiały do jego produkcji, wówczas rezygnacja nie odnosi skutku prawnego.
3. Produkty oznakowane nie podlegają zwrotowi.

5. Opakowanie.

1. STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów opakowania do kosztów wysyłki zamówionych towarów. Wartość kosztów opakowania i wysyłki zostanie określona w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. Towar sprzedawany jest wyłącznie w opakowaniach minimalnych i ich wielokrotnościach.

6. Dostawa.

1. Zamówiony towar odbierze Zamawiający z siedziby STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ lub zostanie on wysłany za pośrednictwem firm wysyłkowych pod wskazany adres na koszt Zamawiającego.
2. W przypadku zamówienia o wartości wyższej od 4000,00 zł netto koszt przesyłki pokrywa STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ
3. STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% zamówionej ilości towarów, jak również możliwość dostaw częściowych, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.
4. W przypadku zamówień niezgodnych z minimalnymi ilościami towarów w opakowaniu STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ zastrzega sobie możliwość dostosowania zamawianych ilości do minimalnych ilości towaru w opakowaniu oraz wystawienia stosownych faktur uwzględniających ilość faktycznie wysłanego towaru.
5. STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienia tylko do wysokości jego wartości.
6. STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub wstrzymania realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowanych przez niego płatności za wcześniejsze dostawy, aż do momentu całkowitego uregulowania należności przysługujących STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ
7. Przyjmując towar od firmy transportowej lub kurierskiej, Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonych opakowań. W przypadku gdy opakowania są naruszone lub towar uległ uszkodzeniu w transporcie należy odnotować ten fakt na liście przewozowym lub innym stosownym dokumencie podpisywanym w obecności przedstawiciela firmy transportowej lub kurierskiej oraz niezwłocznie powiadomić STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ.

7. Płatności.

1. Zapłata należności za zamówiony towar następuje w sposób i w terminie wskazanym na fakturze.
2. Realizację zamówień z nadrukiem, tłoczeniem lub grawerowaniem STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ może uzależnić od wpłacenia uzgodnionej zaliczki.
3. W przypadku przekroczenia terminu płatności STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie i obciążenia Zamawiającego ewentualnymi kosztami upomnień.

8. Reklamacje.

1. Sprawdzenie, czy dostarczony towar jest zgodny z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji spoczywa na Zamawiającym.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ. Powiadomienie takie nie może być wysłane później niż w 7 dniu od dnia odbioru zamówionego towaru.
3. W przypadku niezgodności dostawy z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, firma STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ. zobowiązana jest do uzupełnienia braków, naprawy albo wymiany wadliwych towarów.
4. STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w Katalogu (cenniku) a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.
5. Z chwilą dalszej odsprzedaży zamówionych artykułów przez Zamawiającego, firma STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ zostaje zwolniona z odpowiedzialności za błędy w dostawie i wady artykułów.
6. STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ
7. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru na własny koszt lub dostarczenie osobiście, załączając pisemny opis wady produktu oraz swoje dane i nr zamówienia.

9. Znakowanie.

1. Firma STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ wykonuje również znakowanie na towarach powierzonych.
2. Kolory nadruków powinny być podane w skali PANTONE.
3. Cena nadruku nie obejmuje kosztów demontażu/montażu niektórych artykułów.
4. Materiały do druku powinny być przesyłane w plikach graficznych, w postaci wektorowej, Ilustrator lub Corel w wersji do 9 włącznie, a czcionki zamienione na krzywe.
5. Dodatkowe prace nad przesłanymi materiałami (obróbka logo, wprowadzanie zmian, itp.) wyceniane będą indywidualnie wg stawki godzinowej gdzie 1h = 50 zł/netto.
6. Przed uruchomieniem produkcji Zamawiający zaakceptuje projekt nadruku wraz z wizualizacją oraz w uzasadnionych przypadkach próbki produkcyjne. Próbki produkcyjne wykonywane na życzenie Zamawiającego mogą zostać wykonane odpłatnie.
7. Terminy realizacji zamówień na artykuły z nadrukiem wymagają potwierdzenia w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
8. Wszystkie materiały potrzebne do przygotowania i uruchomienia produkcji i wykonania zlecenia jak: klisze, sita oraz matryce pozostają własnością firmy STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ.

10. Umowne prawo odstąpienia .

1. STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ przysługuje w uzasadnionych przypadkach prawo odstąpienia w całości lub w części od wykonania pisemnie potwierdzonego przyjęcia zamówienia do realizacji, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło to potwierdzenie. Z tytułu odstąpienia od wykonania pisemnie potwierdzonego przyjęcia zamówienia do realizacji, Zamawiającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Nie dotyczy to zwrotu zaliczki zapłaconej przez Zamawiającego, stosownie do postanowień art. 7.2. powyżej.
2. W przypadku odmowy Zamawiającego odbioru zamówionego towaru w terminie wskazanym w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji lub innym uzgodnionym terminie, STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ uprawniony jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej będącej równowartością brutto zamówionego towaru, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tej kary umownej. Zapłata kary umownej, nie pozbawia STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ prawa dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

11. Częściowe wykonanie zamówienia.

1. Wykonanie zamówienia następuje przez dostarczenie Zamawiającemu zamówionego przez niego towaru. STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ zastrzega sobie prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.
2. W przypadku niewykonania przez STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki, a w przypadku częściowego niewykonania przez STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w odpowiedniej części, o ile kwota wpłaconej zaliczki przewyższała wartość zrealizowanej części zamówienia. Z tego tytułu Zamawiającemu nie przysługują wobec STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ jakiekolwiek dalsze roszczenia odszkodowawcze.
3. W razie częściowego wykonania zamówienia lub umowy bądź też wykonania zamówienia lub umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo zrealizowaną część zamówienia lub umowy.

Ochrona danych osobowych
1. Administrator danych osobowych

1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych osobowych, podanych przez Klienta w ramach składania Zamówienia, jest Studio Siedem Żółtowski Grzegorz 30-698 Kraków, ul. Myślenicka 186, NIP 679 255 64 13.
2. Administrator może przekazywać Dane osobowe osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu;
3. Administrator może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracuje w celu świadczenia usług marketingowych.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń

2. Cele przetwarzania danych osobowych

1. zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia oferowanych usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
2. realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
3. weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego),uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług (marketing bezpośredni),
4. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody
 

3. Prawa klienta

1. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
2. Klient ma prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") bądź ograniczenia przetwarzania danych; mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych bądź ograniczenia przetwarzania,
3. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

 

Postanowienia końcowe
1. Ograniczenie odpowiedzialności.

1. STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, której to działanie w konsekwencji doprowadzi do niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. W szczególności STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia lub za szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy kolorystyką towarów wskazanych w Katalogu (cenniku), a kolorystyką towarów będących przedmiotem zamówienia.
2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu lub wydania wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi świadczącemu usługi transportowe lub kurierskie.

2. Prawa autorskie.

1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ towarów w materiałach reklamowych, stronie www.studiosiedem.com.pl jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych firmy STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ co do jakości znakowania.
2. STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego, o ile podpisane umowy nie mówią inaczej.
3. Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków towarowych) na obszarze oraz polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczanie na towarach w sposób określony w zamówieniu lub umowie oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą (w przypadku podniesienia wobec STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z towarami, Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ równowartość kwot i lub innych świadczeń, jakie STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ musiał spełnić celem zaspokojenia osób trzecich; Zamawiający odpowiada również za poniesione przez STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ koszty procesu.
4. Zamawiający upoważnia niniejszym STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ do wykonywania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa w punkcie 13.3. powyżej, w pełnym zakresie, w jakim przysługują jej te prawa, tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia lub umowy.
5. Wszystkie przygotowane i opracowane przez STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ projekty towarów należą do firmy STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ i nie mogą być kopiowane lub powielane jak również nie mogą być one przekazywane innym podwykonawcom bez pisemnej zgody STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ

3. Rozstrzyganie sporów.

1. W razie zajścia ewentualnych sporów pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze porozumienia.
2. W braku tego porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ

4. Zapisy końcowe.

1. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Składający zamówienie w siedzibie STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ przyjmuje powyższe ustalenia (o ile nie zostało ustalone inaczej).